Netwerk

ABP = Stichting Pensioenfonds ABP
www.abp.nl

ABPABP is het pensioenfonds van werkgevers en werknemers in de sectoren Overheid en Onderwijs. ABP heeft de uitvoering van de pensioenregeling per 1 maart 2008 ondergebracht bij een zelfstandige uitvoeringsorganisatie: Algemene Pensioen Groep NV (APG). Met een vermogen van ruim 389 miljard Euro is ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Het beheer van dat vermogen is dus ondergebracht bij APG. Het doel is om het vermogen zodanig te beleggen, dat het pensioen op de lange termijn gewaarborgd en betaalbaar blijft. Dat houdt in beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement met verantwoorde en gespreide risico's. De Nederlandse Bank (DNB) is de wettelijke toezichthouder op de financiële handel en wandel van alle Nederlandse pensioenfondsen.

Omdat ABP een stichting is, kent ABP geen leden. Het bestuur werd van oudsher paritair, dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers elk een gelijk aantal zetels hadden. Er is een onafhankelijke voorzitter.

Vanaf 2015 hebben ook gepensioneerden een vertegenwoordiging in het bestuur. Nu zijn er 5 vertegenwoordigers van de werkgevers en 4 vertegenwoordigers van werknemers en 3 namens de gepensioneerden.
Er wordt bestuurd "zonder last of ruggespraak" en dus is er van inspraak geen sprake.

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het  verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan is een medezeggenschapsraad met leden namens de belanghebbenden bij het pensioenfonds. Dat zijn de werknemers die op dit moment pensioen opbouwen, de werkgevers die een belangrijke bijdrage leveren, en de gepensioneerden.

FOG-ABP
www.fog-abp.nl

logoFederatie Onafafhankelijke Gepensioneerden- ABP

Met lotgenoten - belangenverenigingen die hun belangen bij het ABP hebben liggen, is op initiatief van BPPol een federatie gevormd om samen sterker te staan. Bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan ABP.

APG = Algemene Pensioen Groep NV
www.apg.nl

APG Groep N.V. is een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties ter wereld en is gespecialiseerd in het uitvoeren van collectieve pensioenen. APG Groep be­dient ruim vier miljoen deelnemers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, wo­ningcorporaties en bij de energie- en nutsbedrijven. Voor deze sectoren beheert zij circa 230 miljard euro aan pensioenvermogen.

Via haar dochters APG Algemene Pensioen Groep (APG) en Cordares verzorgt APG Groep voor pensioenfondsen producten en diensten op het gebied van pensi­oenadministratie, communicatie, vermogensbeheer en bestuursondersteuning. Via Cordares Verzekeringsgroep en Loyalis levert APG Groep producten en diensten op het gebied van aanvullende inkomenszekerheid.

NVOG = Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
www.gepensioneerden.nl

NVOG is een landelijke koepelorganisatie met ruim 60 zelfstandige verenigingen van gepensioneerden. Die vertegenwoordigen samen meer dan één miljoen gepensioneerden.

BPPol heeft zich bij NVOG aangesloten. NVOG kent commissies voor Pensioenen en Zorg, Welzijn en Wonen. BPPol levert expertise aan die commissies ontvangt ook expertise. NVOG heeft een gepensioneerdenfractie met twee zetels in de Deelnemersraad ABP. De specifieke kennis van die twee NVOG-vertegenwoordigers wordt ondersteund door de NVOG-Achterbancommissie waarvan BPPol deel uit maakt.

zie ook:

Presentatie voorzitter Pensioenen (NVOG) Jos Berkemeijer
op 14 november 2018 bij de Algemene vergadering van BPPol

NVOG-activiteiten in 2017

Koers NVOG ( 2017 )

Acties in 2016 van NVOG en partners

Acties in 2015 van NVOG en partners

NVOG en leden-organisaties (verbanden en structuren)

Het Nationaal Ouderenfonds

 

 

 

Het aantal ouderen in Nederland groeit gestaag. Deze groep heeft eigen vragen, zorgen en problemen. Zaken die te maken hebben met ouder worden. Maar bovenal zaken die te maken hebben met léven, het leven op latere leeftijd.

Als oudere of wanneer u bijvoorbeeld zorgt voor uw oudere vader, buurvrouw, oma, vraagt u zich misschien af hoe u iets kunt regelen. Door de brij van regelgeving en instanties hebben veel ouderen namelijk geen idee meer waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met klachten en voor hulp. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer.

De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De OuderenOmbudsman wijst u de weg naar de juiste regelingen en instanties.

De komende maanden inventariseert de OuderenOmbudsman uw zorgen, klachten en ervaringen. Door de OuderenOmbudsman te vertellen waar u tegenaan loopt, helpt u om de dienstverlening aan ouderen snel en doeltreffend op te bouwen. Verder verzamelt de OuderenOmbudsman op landelijk niveau de knelpunten en brengt deze in de media voor het voetlicht. 

Naar de Ouderen Ombudsman

De OuderenOmbudsman is er speciaal voor ouderen. Een onafhankelijke vraagbaak. Om u op weg te helpen. Via de telefoon, maar ook via internet. In een groot aantal gemeenten is relevantie gemeentelijke informatie voor ouderen nu gebundeld. Aan bod komen onderwerpen als wonen, zorg & welzijn, mobiliteit, geldzaken en mobiliteit.

De Ombudsman inventariserde per gemeente. Heel handig.

Overzicht per gemeente

Politie-vakorganisaties

ACP = Politievakorganisatie ACP
www.acp.nl

De belangen van de gepensioneerde leden worden behartigd in de Seniorenraad ACP. De ACP is via de CCOOP (Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel) vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan ABP.

ANPV = Algemene Nederlandse Politie Vereniging
www.anpv.nl

De ANPV is via het AC (Ambtenaren Centrum) vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan ABP.

NPB = Nederlandse Politiebond
www.politiebond.nl

De belangen van de gepensioneerde leden worden behartigd in het adviesorgaan Senioren. De NPB is via het ACOP (Algemeen Comité van Overheidspersoneel) vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan ABP.

VMHP = Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren www.vmhp.nl

De belangen van de gepensioneerde leden worden behartigd in de Commissie Rechtspositie/Pensioenen/PZP. De VMHP is via de CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en onderwijs) vertegenwoordigd inhet verantwoordingsorgaan ABP.

Bedrijfsleven

VGEO = Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen
www.vgeo.nl

ElsevierGraag maken we u attent op de Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen. Haar doelstelling is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrond-informatie. DE VGEO heeft in de loop der jaren een voortreffelijke informatiepositie opgebouwd. Veel onderwerpen zijn voor overheid en bedrijven van gelijke waarde. Wij bevelen de VGEO website van harte aan. VGEO

VB = Vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen
www.vb.nl

Elsevier Namens 75 bedrijfstakpensioenfondsen behartigt VB de pensioenbelangen van circa 4,9 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 2,1 miljoen gepensioneerden en 8,1 miljoen gewezen deelnemers.. VB