Doel en missie.

De wereld van pensioenen, uitkeringen, zorg en welzijn ,
is een complexe materie geworden.

De kredietcrisis heeft allerhande zwakke punten in de (internationale) financiele structuur blootgelegd. De gevolgen daarvan zijn niet aan de pensioen-fondsen voorbij gegaan. Ook het ABP is in zwaar weer terecht gekomen.
Het vertrouwen dat doorgaans in "ons ABP" werd gesteld heeft schade geleden. Daarbij zijn niet alleen de financiele uitkomsten een aanleiding voor ernstig nadenken, ook de manier waarop het inmiddels dubbel geprivatiseerde pensioenfonds wordt bestuurd en beheerd roept inmiddels veel vragen op. "Ons ABP" lijkt niet meer van ons. Het is meer van het stichtingsbestuur.

BPPol is opgericht voor diegenen
die - via de politie als werkgever - rechten hebben opgebouwd bij het ABP. Zolang er rechten worden opgebouwd - en kapitaal wordt ingelegd - zijn er structuren voor medezeggenschap enz. enz.

Zodra het (pre-) pensioen is aangebroken - of een weduwen of wezenpensioen moet worden aangevraagd, komt men in ander vaarwater. Weinig gepensioneerden zijn lid van een vakbond. Vakbonden richten zich begrijpelijk op de beroepsactieve leden. Mochten zich strijdige belangen voordoen tussen actieve en postactieven, dan zullen de actieven alleen al op basis van hun aantal de doorslag geven.

BBPol is in 2007 opgezet als een belangenvereniging
van (oud) politie medewerkers als "rechthebbenden op een ABP uitkering".


Het blijkt dat we niet de enige groepering zijn die voor de gepensioneerde - of oudere medemens wil opkomen. De specifieke collectieve arbeidsovereenkomst voor de politie maakt eens te meer duidelijk dat de specifieke belangen van de oudgedienden bij de politie ook specifieke aandacht behoeven.
BPPol heeft zich aangesloten bij een aantal overkoepelende organisaties die een zelfde soort doelstelling hebben voor andere CAO's .Zo heeft BPPol zich verzekerd van de noodzakelijke deskundigheid op het gebied van pensioenen door zich aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Ge­pensioneerden NVOG, een landelijke overkoepelende organisatie van ruim tachtig verenigingen van gepensioneerden die zowel uit de overheid afkomstig zijn alsook uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Die vertegenwoordigen samen meer dan één miljoen gepensioneerden.

De NVOG beschikt over meerdere materiedeskundige vertegenwoordigers met ruime ervaring. De specifieke kennis kan BPPol inbrengen. Zie ook de pagina Netwerk.

BPPol heeft zich zeer actief betoond bij de verkiezingen die het ABP heeft gehouden voor de bezetting van een aantal functies in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Zie verder onder het kopje Medenzeggenschap.


BPPol wil ervoor zorgen,
dat u regelmatig goed op de hoogte wordt gehouden over alles wat zich rond uw inkomen afspeelt en voornamelijk over datgene dat in verband daarmee voor u van belang is.

BPPol stelt zich ten doel
medezeggenschap van en voor gepensioneerden te verwerven in het ABP bestuur.
( Dit is inmiddels ten dele gerealisserd. Zie onder Medezeggenschap)

BPPol heeft met andere organisaties de krachten gebundeld
voor de verkiezingen van het ABP-verantwoordingsorgaan en zal ook in de toekomst kandidaten aandragen en haar stem laten horen bij verkiezingen. Als initiatiefneemster heeft BPPol een federatie met ABP-lotgenoten gevormd.
Zie federatie FOG-ABP