Medezeggenschap / bestuursdeelname ABP

Het pensioen is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg en dus praten de vakorganisaties met werkgevers over de invulling ervan. 
Gepensioneerden hebben daarin geen stem, terwijl het toch bij allerlei pensioenbeslissingen ook om hen gaat.


Pensioenfondsbesturen kwamen voort uit de werknemers- en werkgeversorganisaties.
Met die bril op keken ze naar pensioenfondsen en naar de beslissingen die daarin genomen werden. Inmiddels is daarin het nodige veranderd sinds de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Het aantal gepensioneerden of mensen die anderszins een vorm van pensioen hebben, neemt elk jaar toe. Vakorganisaties zitten met het probleem, dat zij zowel jongeren, werknemers en gepensioneerden zouden moeten vertegenwoordigen. Een spagaat, temeer omdat de belangen ernstig kunnen verschillen.
Bovendien rekenen de werkgevers gepensioneerden niet meer tot hun verantwoordelijkheid. Rechtsgeldige besluiten over gepensioneerden kunnen daarom door hen zelfs niet meer genomen worden.

Het initiatief van de toenmalige Tweede Kamerleden Koşer Kaya en Blok heeft geresulteerd in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Voor ons die bij het ABP pensioen opbouwen of pensioenuitkering genieten is na jarenlange strijd een mogelijkheid tot medezeggenschap gekomen bij de instelling van het Veantoordingsorgaan binnen de ABP structuur.
Uitgebreide informatie over de ABP-structuur en de plaats en bevoegdheden van het Verantwordings Orgaan zijn te vinden op de website van het ABP:

Ook binnen het bestuur van het ABP is door herschikking ruimte ingeruimd voor representanten van gepensioneerden.
Die representanten worden voorgedragen door het Verantwoordings Orgaan.

De leden van het Verantwoordingsorgaan ABP komen door verkiezing onder de deelnemers en de gepensioneerden tot stand. Het ABP verzorgt die verkiezing. Kandidatenlijsten worden door "kiesverenigingen" aangeleverd. BPPol heeft zich daarin zeer actief betoond, door eerst een federatie met lotgenoten te creeren (FOG-ABP) en vervolgens een lijstverbinding aan te gaan: CMHF/AC/FOG-ABP.

Schema verkiezingen

We bereiden ons nu voor op de verkiezingen in 2018, door geschikte kandidaten te zoeken en mogelijkheden tot verder gaande samenwerking te onderzoeken.

Voor de verkiezingen van 2014 heeft BPPol met verwante organisaties een federatie gevormd: FOG-ABP.
Deze federatie maakt zich andermaal sterk om de verkiezingen van 2018 in goede banen te leiden.
Zie ook www.FOG-ABP.nl

In 2018 zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor verantwoordingsorganen bij pensioenfondsen, zo ook bij ABP. In 2014 hebben wij als Federatie nogal wat problemen ondervonden en daar is gewag van gemaakt bij de evaluatie. Teneinde ook nu weer niet te worden verrast heeft de fractie van onze Federatie in het VO vragen gesteld over mogelijke aanpassing van het verkiezingsreglement.

Gebleken is dat er al een tijdspad is uitgestippeld voor de diverse activiteiten rond de verkiezingen.Hier coor raadpleegt men www.abp.nl/verkiezingen. Als Federatie maken wij ons nu vooral zorgen over twee zaken namelijk de wijze waarop de gepensioneerden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en de wijze waarop verenigingen van gepensioneerden hun bestaan aan de gepensioneerden kenbaar kunnen maken.

Flyer verkiezingen2018 

In 2014 werden gepensioneerden in de gelegenheid gesteld hetzij digitaal, hetzij telefonisch te stemmen. Gelet op het bekende feit dat er toch nog steeds een behoorlijk percentage gepensioneerden niet beschikt over een internetaansluiting was telefonisch stemmen voor hen de aangewezen methode. Gebleken is echter dat het telefonisch stemmen geen succes was. Van alle pogingen om telefonisch te stemmen is slechts de helft gelukt en naar onze mening dient deze methode dan ook verworpen te worden. Binnen het VO is daar intussen een redelijke consensus over.

De Federatie stelt zich op het standpunt dat, nu de gepensioneerden eindelijk een wettelijke medezeggenschap hebben, zij dit recht ook naar behoren en vermogen uit moeten kunnen oefenen. Gelet op het feit dat onze maatschappij nog niet geheel gedigitaliseerd is en een deel van de gepensioneerden tot dit laatste behoort, kan en mag het niet anders zijn dan dat de gepensioneerden aan een in principe schriftelijke stemming deelnemen. In de praktijk zou dit betekenen dat alle gepensioneerden een stembiljet met antwoordenveloppe krijgen toegezonden en daarmee uitgenodigd worden naar eigen keuze schriftelijk dan wel digitaal te stemmen.

De fractie van de Federatie heeft een fractieverbinding met CMHF/AC en binnen deze fractie bestaat consensus over dit punt. Binnen het VO blijkt dit helaas niet het geval en vooral de vakbonden blijken tegen te zijn. Hierbij zij opgemerkt dat zowel ANBO als KBO/PCOB een zetel hebben in de verbonden lijsten van de FNV en van de CNV. Ook van de zijde van het bestuur ABP bestaan (vooral op financiële gronden) bezwaren. Omdat het voeren van procedures bij de toezichthouder DNB veel tijd vergt en het risico ontstaat dat de uitspraken bij niet tijdige aanvang van die procedures daarvan te laat verschijnen, wendt de Federatie zich tot jullie. Daarbij neemt de Federatie aan dat ABP niet het enige pensioenfonds zal zijn waar dit speelt.

Omdat het wettelijk toegekende recht van medezeggenschap door deze opstelling in het geding komt en eigenlijk belet wordt verzoekt de Federatie jullie om samen met de andere ouderenbonden ons standpunt over te nemen namelijk dat gepensioneerden bij stemmingen in het kader van hen toegekende rechten te allen tijde in de gelegenheid moeten zijn dit schriftelijk te doen. Uiteindelijk gaat het hier om een ten lange leste na veertig jaren politieke strijd verworven recht!<P>

Vanzelfsprekend is ruime publiciteit intern en extern vervolgens een eerste vereiste.

Hieronder kunt u lezen hoe het ons in de vorige verkiezing van 2014 is vergaan:

Met stoom en kokend water waren de kandidatenlijsten voor de verkiezing van leden voor het Verantwoordingsorgaan ABP tot stand gebracht. Deze verkiezingen zijn een uitvloeisel van de , indertijd begonnen met het initiatief voorstel Koşer Kaya / Blok.

Onder de onwaarschijnlijke naam OSGOO hebben de samenwerkende verenigingen van ABP gepensioneerden een lijst met dertien kandidaten uitgebracht. Heel belangrijk was het verwerven van naamsbekendheid. ABP werkte echter niet mee en een deel van de OSGOO verenigingen heeft daarop een klacht ingediend bij de toezichthouder DNB.

Tijdens de verkiezingsperiode bleek dat flo-ers niet konden stemmen. Later werden zij - enigszins verwonderlijk - ingedeeld bij de geleding pensioengerechtigden. Erger was het dat enkele leden ondanks herhaaldelijk bellen met het stembureau helemaal niet hebben kunnen stemmen. Tijdens de evaluatie hebben de OSGOO verenigingen een flinke lijst met klachten ingediend. “Het is allemaal niet zo vlekkeloos omdat het de eerste keer is” aldus het ABP. Niet zo´n sterk argument, want we houden al meer dan een eeuw verkiezingen voor allerlei organen.

De verkiezingsuitslag ziet er als volgt uit:

Kiesgroep “actieve deelnemers”:

1.109.242 personen stemgerechtigd waren; 31.463 geldige stemmen zijn uitgebracht (2,84%);

Kiesgroep “pensioengerechtigden”:

742.400 personen stemgerechtigd waren; 53.065 geldige stemmen zijn uitgebracht (7,15%);

Toewijzing zetels per lijst(verbinding):

1. AC-CMHF: 11.150 stemmen  3 zetels
2. ABP in beweging: 20.513 stemmen  5 zetels

3. OSGOO: 10.142 stemmen  2 zetels.
4. CNV/ACP/ACOM/Unie KBO/PCOB: 11.260 stemmen  3 zetels

Uit de cijfers blijkt dat de BPPol kandidaten van lijst 3 samen zoveel stemmen hebben vergaard, dat als die op onze eerste kandidaat waren uitgebracht wij vanwege het aantal voorkeurstemmen een zetel zouden hebben gehad. Maar veel belangrijker - en zeker iets om trots op te zijn - is dat er meer stemmen op de BPPol kandidaten zijn uitgebracht dan BPPol leden heeft!

Dat doet geen enkele vereniging ons na.
 


AANVERWANTE onderwerpen:

 

 
 
Alle gepubliceerde nieuwsberichten (max. 12 maanden oud)