Alle geplaatste berichten ( max. 12 maanden )

verbinding OK
na het mislukken pensioen-overleg 25.November.2018
Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag (21 novemebr 2018) in een brief aan de Tweede Kamer. . bron: rijksoverheid

premie en pensioen 2019 24.November.2018
Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2019 vastgesteld:

naar ABP . bron: ABP

rekenregels 23.November.2018
Rekenregels per januari 2019

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Bijlagen met de rekenregels. bron: rijksoverheid

Overleg nieuw Pensioenstelsel mislukt 20 november 2018 20.November.2018
Om 22.50 werd via de NPO gemeld dat het overleg over een nieuw pensioenstelsel is mislukt. . bron: NPO
Debatmanifestatie Pensioenen 19 november 2018 19.November.2018
BPPol heeft een EXTRA Nieuwsbrief uitgebracht naar aanleiding van de Manifestatie in de Jaarbeurs, o.a.met minister Koolmees.

open de Nieuwsbrief . bron: BPPol -deelneme

presentatie vz Pensioenen van NVOG: Jos Berkemeijer 14.November.2018
Tijdens de Algemene Vergadering van BPPol op 14 november 2018 heeft de voorzitter van de Commissie Pensioenen (NVOG) - Jos Berkemeijer - een presentatie gegeven over zijn visie op de huidige pensioenen, de pensioen discussie en het nieuwe pensioenstelsel, waarover steeds gesproken wordt.

De integrale presentatie is hier te vinden.

BPPol ziet twee hoofdconclusies:
1. Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. Toch wordt in de pensioenwereld gerekend met 10, 20 en 30 jarige verplichtingen, als vaste en onomstotelijke waarden, waardoor alles over 10,20 en 30 jaar wordt vastgetimmerd en de angst voor tussentijdse afwijkingen en miscalculaties regeert.

2. De gepensioneerden zijn met velen, maar zijn moeilijk te mobiliseren. De politiek heeft geleerd dat gepensioneerden zich niet laten horen. En daar wordt terdege rekening mee gehouden.
De stapeling van belastingmaatregelen die ouderen/gepensioneerden negatief treffen is groot. Er is wel onvrede over die stapeling, maar bundeling van krachten is moeizaam. Er zijn meer gepensioneerden dan het Malieveld in Den Haag kan bevatten. Maar weinig gepensioneerden komen in actie. En dan is de indexering van pensioenen nog niet besproken. . bron: NVOG + BPPol

dekkingsgraad 25.October.2018
lees over de actuele en de beleidsdekkingsgraad. Naar ABP-dekkingsgraad. bron: ABP
dekkingsgraad ( alle fondsen ) 31.July.2018
Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 108,4 procent

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2018 met 0,6 procentpunten gestegen naar 108,4 procent. Ook de dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in deze periode met 0,8 procentpunten gestegen (van 107,5 naar 108,3 procent). De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde doordat gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten de negatieve gevolgen van rentedalingen overtroffen. Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad had die onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent lag, daalde van 54 naar 42 fondsen. . bron: DNB

actuele dekkingsgraad ABP 31.July.2018
De actuele dekkingsgraad was op 30 juni 104,1%.

De actuele dekkingsgraad van eind juli publiceren we op woensdag 15 augustus 2018.. bron: ABP

uitslag verkiezingen VO 16.May.2018
De verkiezingen voor het VO ( VERANTWOORDINGSOGAAN-ABP).

De uitslag is bekend en we kunnen melden dat we twee zetels hebben verworven als Federatie, FOG-ABP.

Een van de lijstduwers heeft voldoende voorkeurstemmen om zitting te nemen, maar zij zou zich terugtrekken en dan komt onze BPPol-kandidaat Chris Knoet in aanmerking zoals de bedoeling was. Deze lijsduwer heeft zich bedacht waardoor "onze kandidaat Chris Knoet" niet naar voren kan worden geschoven. Jammer voor CHris. Maar wel twee zetels voor FOG-ABP!

De officiele brieven van de kiescommissie:

UITSLAG

BIJLAGE

. bron: ABP

ABP-buffer 21.April.2018
De bestuursvoorzitter van het ABP, mevr. Wortman-Kool, is bezorgd over de mogelijke handelsoorlog tussen China en de USA. Die dreiging maakt beleggers terughoudend. Dat heeft gevolgen voor de rendementen - zegt zij.

De rente-component die in de berekening van de dekkingsgraad een belangrijke factor is, wordt kunstmatig laag gehouden. Zo blijft de dekkingsgraad kunstmatig laag.. bron: BPPol

AnW compensatie vervalt 06.April.2018
De Anw-compensatie van ABP voor uw partner in geval van uw overlijden vervalt per 1 mei 2018.

Dit is alleen voor u van toepassing als u een partner heeft jonger dan de AOW-leeftijd en uw partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid.
Overlijdt u ná 30 april 2018 dan komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP.

Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Zie ABP-website ( klik aan) . bron: ABP

verkiezing VO ABP 2018 16.March.2018
DE BPPol-flyer met de kandidaten. KLIK AAN voor kandidaten en motieven. bron: BPPol
activiteiten NVOG 2017 12.March.2018
DE NVOG heeft een overzicht gepubliceerd van haar activiteiten in 2017.

De NVOG is voor BPPol een organisatie waarin we de krachten bundelen met andere belangengroepen. Aan de gepresenteerde activiteiten heeft BPPol soms actief bijgedragen.

Naar het overzicht

meer over de NVOG. bron: NVOG

Pensioen na echtscheiding ( wetsvoorstel ) 09.March.2018
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar het voorstel

Een goede verbetering van het stelsel. (Marijke Wijnhoven heeft ons het probleem dat hierachter ligt duidelijk gemaakt op de vorige Algemene Vergadering). bron: rijksoverheid

verkiezingen Verantwoordings Orgaan ABP 16.February.2018

ABP-Verkiezingen

Gepensioneerden let op uw zaak !
Laat van u horen bij de komende verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan - ABP.

In de maand april kunt u uw stem uitbrengen
U ontvangt binnenkort informatie van het ABP over de gang van zaken. Ook BPPol laat dan van zich horen, met name wat het belang is van de komende verkiezingen. Als gepensioneerden hebben we weinig mogelijkheden om onze stem te laten horen. De verkiezingen zijn van 3 – 30 april 2018.
U ontvangt hierover tijdig uitgebreide informatie van ABP.

BPPol heeft het initiatief genomen om met onafhankelijke lotgenoten binnen het ABP een federatie te vormen onder de afkorting FOG-ABP, voluit:

Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden ABP.
De federatie is lijst 4 toegewezen voor deze verkiezingen.

Met onderstaande links kunt u zich alvast oriënteren.

Instructie hoe u online of telefonisch uw stem kan uitbrengen verzorgt ABP. Ons pleidooi om schriftelijk te stemmen heeft het niet gehaald. BPPol is van mening dat ABP de plicht heeft gepensioneerden schriftelijk te benaderen en te laten stemmen.(Het VO heeft dit niet ondersteund) . bron: BPPol
Pensioencommunicatie 02.February.2018
Brief aan de Tweede Kamer van minister Koolmees. Bevat zijn voornemens om pensioenuitvoerders een reële blik te laten geven op wat mag worden verwacht van het pensioen, in goede en magere tijden. Vooral van belang voor pensioenopbouwers.

De brief. . bron: rijksoverheid

NVOG nieuwsbericht Ouderenpact 21.December.2017

Pact voor de ouderenzorg

Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige zorg op zich heeft genomen. De brief was gericht aan het parlement waarin het een ?Pact? aankondigt over de ouderenzorg in Nederland. Wij waren zeer verrast over deze brief zo kort na het aantreden van het nieuw kabinet. Hieruit valt af te leiden dat de constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder NVOG en KNVG, om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en begrepen. Eindelijk!!

De minister wil een zgn. ?Pact? vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een eind te maken. Ook de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt staat hoog op zijn agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 2018 al tot een breed gedragen ?Pact voor de ouderenzorg? komen.

Uiteraard hebben NVOG en KNVG de minister laten weten dat zij zich daarbij willen aansluiten en eraan mee willen werken. Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland: 89% van de 65-75-jarigen en 86% van de 75-plussers zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat kan zijn vanuit de professionele zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligers-organisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorg coöperaties opgericht vanuit het vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die hebben wel een goede begeleiding nodig. Daar wil de minister aan werken, tezamen met ons! Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. vraagt zeker ook voor alleenstaanden grote inspanningen (in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen alleenstaand!_ Zij behoeven ook begeleiding. Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet kunnen in ons welvarend Nederland! Als ouderen langer thuis wonen moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen.

Ook moet gewerkt worde aan verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mede voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig is. Dat vraagt wel een goede begeleiding en waardering, meer dan er nu gebeurt! Zomaar een paar punten uit deze brief van 8 kantjes.

Wij zullen er mede voor zorgen om samen met de minister en andere organisaties de komende jaren de positie van de oudere in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in het bijzonder te verbeteren. Een uitstekend begin van deze nieuwe regering!

U hoort nog van ons.

NVOG = Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden www.gepensioneerden.nl. bron: NVOG

pensioenstelsel vernieuwen 15.December.2017
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ‘Balans op de arbeidsmarkt’ die aan de Tweede Kamer is gezonden.

Lees meer . bron: rijksoverheid