Alle geplaatste berichten ( max. 12 maanden )

verbinding OK
uitslag verkiezingen VO 16.May.2018
De verkiezingen voor het VO ( VERANTWOORDINGSOGAAN-ABP).

De uitslag is bekend en we kunnen melden dat we twee zetels hebben verworven als Federatie, FOG-ABP.

Een van de lijstduwers heeft voldoende voorkeurstemmen om zitting te nemen, maar zij zou zich terugtrekken en dan komt onze BPPol-kandidaat Chris Knoet in aanmerking zoals de bedoeling was. Deze lijsduwer heeft zich bedacht waardoor "onze kandidaat Chris Knoet" niet naar voren kan worden geschoven. Jammer voor CHris. Maar wel twee zetels voor FOG-ABP!

De officiele brieven van de kiescommissie:

UITSLAG

BIJLAGE

. bron: ABP

ABP-buffer 21.April.2018
De bestuursvoorzitter van het ABP, mevr. Wortman-Kool, is bezorgd over de mogelijke handelsoorlog tussen China en de USA. Die dreiging maakt beleggers terughoudend. Dat heeft gevolgen voor de rendementen - zegt zij.

De rente-component die in de berekening van de dekkingsgraad een belangrijke factor is, wordt kunstmatig laag gehouden. Zo blijft de dekkingsgraad kunstmatig laag.. bron: BPPol

AnW compensatie vervalt 06.April.2018
De Anw-compensatie van ABP voor uw partner in geval van uw overlijden vervalt per 1 mei 2018.

Dit is alleen voor u van toepassing als u een partner heeft jonger dan de AOW-leeftijd en uw partner geen of een beperkt recht heeft op Anw van de overheid.
Overlijdt u ná 30 april 2018 dan komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP.

Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Zie ABP-website ( klik aan) . bron: ABP

verkiezing VO ABP 2018 16.March.2018
DE BPPol-flyer met de kandidaten. KLIK AAN voor kandidaten en motieven. bron: BPPol
activiteiten NVOG 2017 12.March.2018
DE NVOG heeft een overzicht gepubliceerd van haar activiteiten in 2017.

De NVOG is voor BPPol een organisatie waarin we de krachten bundelen met andere belangengroepen. Aan de gepresenteerde activiteiten heeft BPPol soms actief bijgedragen.

Naar het overzicht

meer over de NVOG. bron: NVOG

Pensioen na echtscheiding ( wetsvoorstel ) 09.March.2018
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar het voorstel

Een goede verbetering van het stelsel. (Marijke Wijnhoven heeft ons het probleem dat hierachter ligt duidelijk gemaakt op de vorige Algemene Vergadering). bron: rijksoverheid

verkiezingen Verantwoordings Orgaan ABP 16.February.2018

ABP-Verkiezingen

Gepensioneerden let op uw zaak !
Laat van u horen bij de komende verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan - ABP.

In de maand april kunt u uw stem uitbrengen
U ontvangt binnenkort informatie van het ABP over de gang van zaken. Ook BPPol laat dan van zich horen, met name wat het belang is van de komende verkiezingen. Als gepensioneerden hebben we weinig mogelijkheden om onze stem te laten horen. De verkiezingen zijn van 3 – 30 april 2018.
U ontvangt hierover tijdig uitgebreide informatie van ABP.

BPPol heeft het initiatief genomen om met onafhankelijke lotgenoten binnen het ABP een federatie te vormen onder de afkorting FOG-ABP, voluit:

Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden ABP.
De federatie is lijst 4 toegewezen voor deze verkiezingen.

Met onderstaande links kunt u zich alvast oriënteren.

Instructie hoe u online of telefonisch uw stem kan uitbrengen verzorgt ABP. Ons pleidooi om schriftelijk te stemmen heeft het niet gehaald. BPPol is van mening dat ABP de plicht heeft gepensioneerden schriftelijk te benaderen en te laten stemmen.(Het VO heeft dit niet ondersteund) . bron: BPPol
Pensioencommunicatie 02.February.2018
Brief aan de Tweede Kamer van minister Koolmees. Bevat zijn voornemens om pensioenuitvoerders een reële blik te laten geven op wat mag worden verwacht van het pensioen, in goede en magere tijden. Vooral van belang voor pensioenopbouwers.

De brief. . bron: rijksoverheid

NVOG nieuwsbericht Ouderenpact 21.December.2017

Pact voor de ouderenzorg

Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport de portefeuille langdurige zorg op zich heeft genomen. De brief was gericht aan het parlement waarin het een ?Pact? aankondigt over de ouderenzorg in Nederland. Wij waren zeer verrast over deze brief zo kort na het aantreden van het nieuw kabinet. Hieruit valt af te leiden dat de constante druk op de regering en de Tweede Kamer, mede vanuit de ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder NVOG en KNVG, om meer te doen voor de ouderen in Nederland is gehoord en begrepen. Eindelijk!!

De minister wil een zgn. ?Pact? vormen vanuit het ministerie met alle organisaties die de belangen van ouderen behartigen om aan de dreigende situatie van ontoereikende zorg, welzijn en wonen een eind te maken. Ook de problematiek die eenzaamheid met zich meebrengt staat hoog op zijn agenda. Hij wil al in het eerste kwartaal van 2018 al tot een breed gedragen ?Pact voor de ouderenzorg? komen.

Uiteraard hebben NVOG en KNVG de minister laten weten dat zij zich daarbij willen aansluiten en eraan mee willen werken. Met veel van de ouderen gaat het gemiddeld goed in Nederland: 89% van de 65-75-jarigen en 86% van de 75-plussers zegt gelukkig te zijn. Maar degenen die dit niet zijn behoeven ondersteuning. Dat kan zijn vanuit de professionele zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook vanuit vrijwilligers-organisaties. In veel steden en wijken zijn al zgn. zorg coöperaties opgericht vanuit het vrijwilligerswerk om ouderen te ondersteunen. Echter ook die hebben wel een goede begeleiding nodig. Daar wil de minister aan werken, tezamen met ons! Dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. vraagt zeker ook voor alleenstaanden grote inspanningen (in 2016 waren 4 op de 10 vrouwen van 65 jaar en ouder en 2 op de 10 mannen alleenstaand!_ Zij behoeven ook begeleiding. Relatief veel ouderen zijn eenzaam, of zij nu nog een partner hebben of alleenstaand zijn. Dat moet niet kunnen in ons welvarend Nederland! Als ouderen langer thuis wonen moet ook de woon- en leefomgeving hierbij passen.

Ook moet gewerkt worde aan verbetering van de positie van de mantelzorger. Zij zorgen er mede voor dat er minder (dure) professionele hulp nodig is. Dat vraagt wel een goede begeleiding en waardering, meer dan er nu gebeurt! Zomaar een paar punten uit deze brief van 8 kantjes.

Wij zullen er mede voor zorgen om samen met de minister en andere organisaties de komende jaren de positie van de oudere in het algemeen en de zorgbehoevende ouderen in het bijzonder te verbeteren. Een uitstekend begin van deze nieuwe regering!

U hoort nog van ons.

NVOG = Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden www.gepensioneerden.nl. bron: NVOG

pensioenstelsel vernieuwen 15.December.2017
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ‘Balans op de arbeidsmarkt’ die aan de Tweede Kamer is gezonden.

Lees meer . bron: rijksoverheid

Pensioenpremie 24.November.2017
Het gevecht om de pensioenpremie.
Het ABP wil een verantwoorde premie.
Premie-inleg en rendement op beleggingen moeten voldoende kapitaal genereren voor de toekomst.

De overheid als werkgever betaalt het merendeel van de premie. Dat zijn lasten voor de rijksbegroting.
De werknemer betaalt ook een deel.

Werkgevers- en werknemersrepresentanten voeren daarover het overleg. Gepensioneerden zijn daar niet als groepering met eigen visie en belang vertegenwoordigd. Dat is overigens niet de enige plaats waar dat voorkomt.

Zolang pensioenen in de politieke discussie geen factor van betekenis zijn zullen de premies slechts als lasten worden ervaren

Zodra er stemmenwinst valt te boeken bij verkiezingen kan dat veranderen. Maar gepensioneerden - en ouderen in het algemeen - laten zich moeilijk organiseren.

Bij het ABP is er herhaaldelijk op aangedrongen om belangenverenigingen zoals BBPol op behoorlijk niveau bekend te maken bij deelnemers en gepensioneerden. Pensioenfondsen hebben daar zelfs een wettelijke verplichting toe. Daar valt het nodige aan te verbeteren, wat als gevolg heeft dat allerhande gekrakeel tot redelijke argumenten kan worden gereduceerd.

naar ABP-bericht. bron: ABP

geen indexering - komende jaren 23.November.2017
De rekenregels die voor de dekkingsgraad zijn vastgelegd houden indexering van de pensioenen tegen.

Naar ABP-Nieuwsbrief . bron: ABP

PETITIE politiepensioen, een burgerinitiatief 15.November.2017

Als geen ander weten wij - gepensioneerden - uit eigen ervaring hoe zwaar het politiewerk fysiek en mentaal werkelijk is geweest.

Wij hadden nog een goede vroegpensioenregeling. Maar zonder dat betekent de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd een extra verzwaring voor onze nog actieve collega’s. En dat na die langdurige periode van opeenvolgende reorganisaties.

De Algemene Vergadering van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie BPPol zegt (op 15 november) daarom van harte JA voor een gezond politiepensioen.En roept haar leden op aan dit "burgerinitiatief" deel te nemen.
Ga naar de website en zet je handtekening

Omdat het een burgerinitiatief is kunnen zowel je partner, als je kinderen en vrienden hun handtekening zetten. Op naar de benodigde 40.000 handtekeningen!

De initiatiefnemende politievakbonden ondersteunen we graag in deze actie.
Hun tekst hieronder geeft concreet aan waar de schoen wringt:

In nog geen tien jaar tijd is de leeftijd waarop politiemensen gebruik kunnen maken van een fatsoenlijk pensioen met maar liefst zeven jaar omhoog gegaan. De maat is vol! Wij zeggen NEE tegen langer doorwerken voor politiemensen die jarenlang klaarstaan voor de maatschappij. Politiewerk is fysiek en mentaal zwaar en daarom zeggen wij JA voor een goed politiepensioen. De wettelijke blokkades moeten worden weggenomen om ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen. Dit is noodzakelijk en een randvoorwaarde om CAO-afspraken te kunnen maken.

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan dat:

  • de AOW-leeftijd geflexibiliseerd wordt, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen;
  • de fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken;
  • het aantal verlofuren wordt uitgebreid (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard;
  • er een netto-netto pensioenspaarregeling komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt.
Neem deel aan de petitie

. bron: vakbonden pol.

nieuw pensioenstelsel ??? 10.October.2017
Het basale probleem dat gepensioneerden niet vertegenwoordigd zijn tijdens een paar zeer fundamentele momenten in de discussie over een alternatief pensioenstelsel, wreekt zich.

De stelling uit vroeger dagen dat werkgevers- en werknemers-vertegenwoordigers ook de belangen van gepensioneerden zouden behartigen is voorbij. Zie de laatste CAO uitkomst van de loonsverhoging voor de politie. Een sigaar uit eigen doos. De actieven binnen de politie-CAO leken er op vooruit te gaan. Daar is ook goede sier mee gemaakt. Maar dat de extras werden betaald uit de verminderde pensioenaanspraken van diezelfde collegas bleef onbelicht.

We zijn niet de enigen die zich zorgen maken Zie persbericht . bron: NVOG

kleine pensioenen 30.August.2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren.

Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. volledige tekst . bron: rijksoverheid

Koers NVOG 02.August.2017
NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige post-actieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.
  2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties.
  3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening.
  4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.
  5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.

Voor volledige tekst via Koers NVOG ( 2017 ). bron: NVOG / BPPol
verkiezingen voor ABP-verantwoordingsorgaan 30.June.2017
Voor de verkiezingen van 2014 heeft BPPol met verwante organisaties een federatie gevormd: FOG-ABP.

Deze federatie maakt zich andermaal sterk om de verkiezingen van 2018 in goede banen te leiden.
Zie ook www.FOG-ABP.nl

In 2018 zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor verantwoordingsorganen bij pensioenfondsen, zo ook bij ABP. In 2014 hebben wij als Federatie nogal wat problemen ondervonden en daar is gewag van gemaakt bij de evaluatie. Teneinde ook nu weer niet te worden verrast heeft de fractie van onze Federatie in het VO vragen gesteld over mogelijke aanpassing van het verkiezingsreglement.

Gebleken is dat er al een tijdspad is uitgestippeld voor de diverse activiteiten rond de verkiezingen. Over de invulling daarvan is echter nog niets nader bekend. Als Federatie maken wij ons nu vooral zorgen over twee zaken namelijk de wijze waarop de gepensioneerden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en de wijze waarop verenigingen van gepensioneerden hun bestaan aan de gepensioneerden kenbaar kunnen maken.

In 2014 werden gepensioneerden in de gelegenheid gesteld hetzij digitaal, hetzij telefonisch te stemmen. Gelet op het bekende feit dat er toch nog steeds een behoorlijk percentage gepensioneerden niet beschikt over een internetaansluiting was telefonisch stemmen voor hen de aangewezen methode. Gebleken is echter dat het telefonisch stemmen geen succes was. Van alle pogingen om telefonisch te stemmen is slechts de helft gelukt en naar onze mening dient deze methode dan ook verworpen te worden. Binnen het VO is daar intussen een redelijke consensus over.

De Federatie stelt zich op het standpunt dat, nu de gepensioneerden eindelijk een wettelijke medezeggenschap hebben, zij dit recht ook naar behoren en vermogen uit moeten kunnen oefenen. Gelet op het feit dat onze maatschappij nog niet geheel gedigitaliseerd is en een deel van de gepensioneerden tot dit laatste behoort, kan en mag het niet anders zijn dan dat de gepensioneerden aan een in principe schriftelijke stemming deelnemen. In de praktijk zou dit betekenen dat alle gepensioneerden een stembiljet met antwoordenveloppe krijgen toegezonden en daarmee uitgenodigd worden naar eigen keuze schriftelijk dan wel digitaal te stemmen.

De fractie van de Federatie heeft een fractieverbinding met CMHF/AC en binnen deze fractie bestaat consensus over dit punt. Binnen het VO blijkt dit helaas niet het geval en vooral de vakbonden blijken tegen te zijn. Hierbij zij opgemerkt dat zowel ANBO als KBO/PCOB een zetel hebben in de verbonden lijsten van de FNV en van de CNV. Ook van de zijde van het bestuur ABP bestaan (vooral op financiële gronden) bezwaren. Omdat het voeren van procedures bij de toezichthouder DNB veel tijd vergt en het risico ontstaat dat de uitspraken bij niet tijdige aanvang van die procedures daarvan te laat verschijnen, wendt de Federatie zich tot jullie. Daarbij neemt de Federatie aan dat ABP niet het enige pensioenfonds zal zijn waar dit speelt.

Omdat het wettelijk toegekende recht van medezeggenschap door deze opstelling in het geding komt en eigenlijk belet wordt verzoekt de Federatie jullie om samen met de andere ouderenbonden ons standpunt over te nemen namelijk dat gepensioneerden bij stemmingen in het kader van hen toegekende rechten te allen tijde in de gelegenheid moeten zijn dit schriftelijk te doen. Uiteindelijk gaat het hier om een ten lange leste na veertig jaren politieke strijd verworven recht!

Vanzelfsprekend is ruime publiciteit intern en extern vervolgens een eerste vereiste. . bron: FOG-ABP

motie schandalige bonussen bij APG 06.June.2017
de BPPol-Motie!

zie ook ons bericht van 17 mei 2017.. bron: BPPol

AOW 01.June.2017
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt. volle tekst. bron: rijksoverheid
loon of pensioen 29.May.2017
Meer loon?
meer pensioen?
Een aardig overzicht over dit dilemma.

naar de publicatie. bron: Binnenl.bestuur