verbinding OK
Koers NVOG 02.August.2017
NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige post-actieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.
  2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties.
  3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening.
  4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.
  5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.

Voor volledige tekst via Koers NVOG ( 2017 ). bron: NVOG / BPPol

ALLE Onverkorte berichten op een rij