Alle geplaatste berichten ( max. 12 maanden )

verbinding OK
Pensioenpremie 24.November.2017
Het gevecht om de pensioenpremie.
Het ABP wil een verantwoorde premie.
Premie-inleg en rendement op beleggingen moeten voldoende kapitaal genereren voor de toekomst.

De overheid als werkgever betaalt het merendeel van de premie. Dat zijn lasten voor de rijksbegroting.
De werknemer betaalt ook een deel.

Werkgevers- en werknemersrepresentanten voeren daarover het overleg. Gepensioneerden zijn daar niet als groepering met eigen visie en belang vertegenwoordigd. Dat is overigens niet de enige plaats waar dat voorkomt.

Zolang pensioenen in de politieke discussie geen factor van betekenis zijn zullen de premies slechts als lasten worden ervaren

Zodra er stemmenwinst valt te boeken bij verkiezingen kan dat veranderen. Maar gepensioneerden - en ouderen in het algemeen - laten zich moeilijk organiseren.

Bij het ABP is er herhaaldelijk op aangedrongen om belangenverenigingen zoals BBPol op behoorlijk niveau bekend te maken bij deelnemers en gepensioneerden. Pensioenfondsen hebben daar zelfs een wettelijke verplichting toe. Daar valt het nodige aan te verbeteren, wat als gevolg heeft dat allerhande gekrakeel tot redelijke argumenten kan worden gereduceerd.

naar ABP-bericht. bron: ABP

geen indexering - komende jaren 23.November.2017
De rekenregels die voor de dekkingsgraad zijn vastgelegd houden indexering van de pensioenen tegen.

Naar ABP-Nieuwsbrief . bron: ABP

PETITIE politiepensioen, een burgerinitiatief 15.November.2017

Als geen ander weten wij - gepensioneerden - uit eigen ervaring hoe zwaar het politiewerk fysiek en mentaal werkelijk is geweest.

Wij hadden nog een goede vroegpensioenregeling. Maar zonder dat betekent de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd een extra verzwaring voor onze nog actieve collega’s. En dat na die langdurige periode van opeenvolgende reorganisaties.

De Algemene Vergadering van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie BPPol zegt (op 15 november) daarom van harte JA voor een gezond politiepensioen.En roept haar leden op aan dit "burgerinitiatief" deel te nemen.
Ga naar de website en zet je handtekening

Omdat het een burgerinitiatief is kunnen zowel je partner, als je kinderen en vrienden hun handtekening zetten. Op naar de benodigde 40.000 handtekeningen!

De initiatiefnemende politievakbonden ondersteunen we graag in deze actie.
Hun tekst hieronder geeft concreet aan waar de schoen wringt:

In nog geen tien jaar tijd is de leeftijd waarop politiemensen gebruik kunnen maken van een fatsoenlijk pensioen met maar liefst zeven jaar omhoog gegaan. De maat is vol! Wij zeggen NEE tegen langer doorwerken voor politiemensen die jarenlang klaarstaan voor de maatschappij. Politiewerk is fysiek en mentaal zwaar en daarom zeggen wij JA voor een goed politiepensioen. De wettelijke blokkades moeten worden weggenomen om ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen. Dit is noodzakelijk en een randvoorwaarde om CAO-afspraken te kunnen maken.

Wij dringen er bij de Tweede Kamer op aan dat:

  • de AOW-leeftijd geflexibiliseerd wordt, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen;
  • de fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken;
  • het aantal verlofuren wordt uitgebreid (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard;
  • er een netto-netto pensioenspaarregeling komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt.
Neem deel aan de petitie

. bron: vakbonden pol.

nieuw pensioenstelsel ??? 10.October.2017
Het basale probleem dat gepensioneerden niet vertegenwoordigd zijn tijdens een paar zeer fundamentele momenten in de discussie over een alternatief pensioenstelsel, wreekt zich.

De stelling uit vroeger dagen dat werkgevers- en werknemers-vertegenwoordigers ook de belangen van gepensioneerden zouden behartigen is voorbij. Zie de laatste CAO uitkomst van de loonsverhoging voor de politie. Een sigaar uit eigen doos. De actieven binnen de politie-CAO leken er op vooruit te gaan. Daar is ook goede sier mee gemaakt. Maar dat de extras werden betaald uit de verminderde pensioenaanspraken van diezelfde collegas bleef onbelicht.

We zijn niet de enigen die zich zorgen maken Zie persbericht . bron: NVOG

kleine pensioenen 30.August.2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren.

Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. volledige tekst . bron: rijksoverheid

Koers NVOG 02.August.2017
NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige post-actieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.
  2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties.
  3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening.
  4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.
  5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.

Voor volledige tekst via Koers NVOG ( 2017 ). bron: NVOG / BPPol
verkiezingen voor ABP-verantwoordingsorgaan 30.June.2017
Voor de verkiezingen van 2014 heeft BPPol met verwante organisaties een federatie gevormd: FOG-ABP.

Deze federatie maakt zich andermaal sterk om de verkiezingen van 2018 in goede banen te leiden.
Zie ook www.FOG-ABP.nl

In 2018 zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor verantwoordingsorganen bij pensioenfondsen, zo ook bij ABP. In 2014 hebben wij als Federatie nogal wat problemen ondervonden en daar is gewag van gemaakt bij de evaluatie. Teneinde ook nu weer niet te worden verrast heeft de fractie van onze Federatie in het VO vragen gesteld over mogelijke aanpassing van het verkiezingsreglement.

Gebleken is dat er al een tijdspad is uitgestippeld voor de diverse activiteiten rond de verkiezingen. Over de invulling daarvan is echter nog niets nader bekend. Als Federatie maken wij ons nu vooral zorgen over twee zaken namelijk de wijze waarop de gepensioneerden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en de wijze waarop verenigingen van gepensioneerden hun bestaan aan de gepensioneerden kenbaar kunnen maken.

In 2014 werden gepensioneerden in de gelegenheid gesteld hetzij digitaal, hetzij telefonisch te stemmen. Gelet op het bekende feit dat er toch nog steeds een behoorlijk percentage gepensioneerden niet beschikt over een internetaansluiting was telefonisch stemmen voor hen de aangewezen methode. Gebleken is echter dat het telefonisch stemmen geen succes was. Van alle pogingen om telefonisch te stemmen is slechts de helft gelukt en naar onze mening dient deze methode dan ook verworpen te worden. Binnen het VO is daar intussen een redelijke consensus over.

De Federatie stelt zich op het standpunt dat, nu de gepensioneerden eindelijk een wettelijke medezeggenschap hebben, zij dit recht ook naar behoren en vermogen uit moeten kunnen oefenen. Gelet op het feit dat onze maatschappij nog niet geheel gedigitaliseerd is en een deel van de gepensioneerden tot dit laatste behoort, kan en mag het niet anders zijn dan dat de gepensioneerden aan een in principe schriftelijke stemming deelnemen. In de praktijk zou dit betekenen dat alle gepensioneerden een stembiljet met antwoordenveloppe krijgen toegezonden en daarmee uitgenodigd worden naar eigen keuze schriftelijk dan wel digitaal te stemmen.

De fractie van de Federatie heeft een fractieverbinding met CMHF/AC en binnen deze fractie bestaat consensus over dit punt. Binnen het VO blijkt dit helaas niet het geval en vooral de vakbonden blijken tegen te zijn. Hierbij zij opgemerkt dat zowel ANBO als KBO/PCOB een zetel hebben in de verbonden lijsten van de FNV en van de CNV. Ook van de zijde van het bestuur ABP bestaan (vooral op financiële gronden) bezwaren. Omdat het voeren van procedures bij de toezichthouder DNB veel tijd vergt en het risico ontstaat dat de uitspraken bij niet tijdige aanvang van die procedures daarvan te laat verschijnen, wendt de Federatie zich tot jullie. Daarbij neemt de Federatie aan dat ABP niet het enige pensioenfonds zal zijn waar dit speelt.

Omdat het wettelijk toegekende recht van medezeggenschap door deze opstelling in het geding komt en eigenlijk belet wordt verzoekt de Federatie jullie om samen met de andere ouderenbonden ons standpunt over te nemen namelijk dat gepensioneerden bij stemmingen in het kader van hen toegekende rechten te allen tijde in de gelegenheid moeten zijn dit schriftelijk te doen. Uiteindelijk gaat het hier om een ten lange leste na veertig jaren politieke strijd verworven recht!

Vanzelfsprekend is ruime publiciteit intern en extern vervolgens een eerste vereiste. . bron: FOG-ABP

motie schandalige bonussen bij APG 06.June.2017
de BPPol-Motie!

zie ook ons bericht van 17 mei 2017.. bron: BPPol

AOW 01.June.2017
Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt. volle tekst. bron: rijksoverheid
loon of pensioen 29.May.2017
Meer loon?
meer pensioen?
Een aardig overzicht over dit dilemma.

naar de publicatie. bron: Binnenl.bestuur

Persbericht DNB: kwetsbare pensioenfondsen 18.May.2017
De weerbaarheid van het Nederlandse bankwezen heeft in de afgelopen jaren een duidelijke verbetering te zien gegeven. Terugkijkend op de jaren na de financiële crisis zijn de kapitaalposities van de banken verbeterd, zijn de winstgevendheid, de kostenefficiëntie en het kapitaal genererend vermogen toegenomen, en zijn ook de perceptie en het vertrouwen van de markten in de sector sterk verbeterd.

Tegelijkertijd bevinden de Nederlandse pensioenfondsen zich nog steeds in een kwetsbare positie. Naar volledig bericht . bron: DNB

Bonussen !!! 17.May.2017
Klijnsma oneens met €31,5 mln aan bonussen APG

De €31,5 mln aan bonussen die pensioenuitvoerder APG vorig jaar aan werknemers uitkeerde zijn voor staatssecretaris Jetta Klijnsma aanleiding om aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken te vragen waarom die bedragen zo hoog zijn.

Klijnsma vraagt Plasterk dit hoge bonusbedrag aan te kaarten bij pensioenfonds ABP die de belangrijkste klant is van APG. Als werkgever van de Rijksoverheid heeft Plasterk zeggenschap bij ABP. APG is de uitvoerder van het pensioenfonds ABP. Een op de vijf gezinnen in Nederland heeft zijn pensioen hier ondergebracht. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk kaartte de in zijn ogen buitensporig hoge bonussen aan bij Klijnsma. Van Dijk heeft kritiek op de ‘perverse bonuscultuur’van pensioenuitvoerder omdat deze bonussen uitdeelt terwijl het pensioen van ABP-deelnemers al jaren niet meer op de koopkracht wordt aangepast.

Vorig jaar plaatste Klijnsma ook vraagtekens bij het salaris van Gerard van Olphen, destijds de nieuw aantredende topman van pensioenuitvoerder APG, die met een salaris van een half miljoen teveel zou verdienen. Klijnsma had diens voorganger verordonneerd dat de nieuwe baas van APG minder zou verdienen dan voorganger Dick Sluimers.

al in 2016: Klijnsma heeft vraagtekens bij salaris nieuwe APG-topman van Olphen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma vindt dat Gerard van Olphen, de nieuwe topman van pensioenuitvoerder APG, met een salaris van een half miljoen te veel gaat verdienen. Klijnsma had eerder verordonneerd dat de nieuwe baas van APG minder zou verdienen dan voorganger Dick Sluimers. APG voldeed aan die wens van Klijnsma. Met een bruto salaris van € 500.000 en een pensioenbijdrage van € 66.000 verdient Van Olphen namelijk een ton salaris minder dan zijn voorganger, een daling van 16%. Maar dat vindt Klijnsma niet genoeg, meldt de NOS. Ze zegt in een reactie dat ze niet gaat over de salarissen van de pensioenbeheerders, maar geeft wel aan dat ze de vergoeding voor Van Olphen nog steeds te hoog vindt.

Vorig jaar zette Klijnsma haar vraagtekens bij de hoge salarissen in de pensioensector. In dat kader noemde ze het salaris van Sluimers, die ruim zes ton per jaar verdiende. Klijnsma gaf destijds niet aan dat Sluimers’ opvolger een bepaald percentage minder zou moeten krijgen, maar de 16% die APG nu heeft aangehouden is wat haar betreft in elk geval niet genoeg. . bron: Jaarverslag APG

Jaarverslag ABP 2016 09.May.2017
De belangrijkste punten voor ons samengevat: Klik aan . bron: ABP
AOW, belasting en formatie 24.April.2017
Op 22 april heeft NVOG, samen met KNVG, NOOM en ouderenorganisaties ANBO en KBO-PCOB een brief gestuurd aan kabinetsformateur mevr. Edith Schippers.

In de afgelopen week hebben alle organisaties van gepensioneerden en ouderen op een aantal punten overeenstemming bereikt tot het samenstellen van deze brief waarvan de inhoud voornamelijk is toegespitst op de fiscale maatregelen rondom de AOW. De brief is aan de formateur gericht maar vooral ook aan de fracties die in overleg zijn om te komen tot een regeerakkoord. Aan de fractievoorzitters en hun secondanten die deelnemen aan de formatiebesprekingen, is een kopie gestuurd.

De brief eind bericht. bron: bron

Persoonlijke Pensioenpot ABP 20.April.2017

ABP wil deelnemers makkelijk inzicht geven in hun eigen pensioen. Daarom ontwikkelen we de persoonlijke pensioenpot. Hierin wordt duidelijk welk bedrag deelnemers tot nu toe hebben opgebouwd. Ook maakt het inzichtelijk wat de persoonlijke inleg is, wat de werkgever inlegt en wat het resultaat van beleggingen is. We willen de persoonlijke pensioenpot in 2018 aanbieden aan alle deelnemers van ABP.

Naar ABP-bericht

commentaar:
het gaat hier om het inzichtelijk maken over de opbouw van de samenstellende factoren van pensioengeld. En dat dan op de persoon zichtbaar gemaakt. Het gaat niet over garantie, rechten of exotische mogelijkheden als tussentijdse opnamemogelijkheden. . bron: ABP

dekkingsgraad stijgt licht 20.April.2017
Door het stijgen de rente (een heel klein beetje) stijgt de dekkingsgraad ook een beetje. Geen reden tot grote blijdschap.
Pensioenfondsen blijven zeer voorzichtig.

Dekkingsgraad ABP nu 99,8%. bron: nieuws

activiteiten NVOG 2016 13.April.2017
NVOG activiteiten

BPPol is als lid-organisatie van de NVOG mede-acteur van een aantal activiteiten.
Deze NVOG activiteiten zijn dus heel vaak ook BPPol-activiteiten en BPPol-successen. De mislukkingen zijn helaas ook ons deel.

Het overzicht geeft een goed beeld wat er voor onze leden wordt gedaan!!!:
NVOG-activiteiten-2016 . bron: NVOG

Verkiezingspecial ABP 04.March.2017
Naar ABP. bron: ABP
Voorjaarsoverzicht ABP 03.March.2017
Naar het overzicht. bron: ABP
DNB toezichthouder bijt 06.February.2017
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan:

Stichting GSFS Pensionfund van EUR 10.000,-,
drie feitelijk leidinggevenden van Stichting GSFS Pensionfund van ieder EUR 25.000,-
GSFS Asset Management B.V. van EUR 4.977.500,-,
een feitelijk leidinggevende van GSFS Asset Management B.V. van EUR 50.000,-
NAAR DNB voor meer. bron: DNB

Verhogen rekenrente ??? 30.January.2017

Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt.

Het kabinet vindt dat jong én oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen en vindt het verhogen van de rekenrente dan ook niet wenselijk.

Naar uitgebreid bericht . bron: rijksoverheid

Financiële toestand ABP 27.January.2017

Inhoud:
• Financiële situatie is verbeterd door rentestijging
• Pensioenopbouw bij vervroegd pensioen blijft mogelijk
• Al uw pensioenpost overzichtelijk in MijnABP
• Uitgangspunt levensverwachting is gewijzigd

Naar ABP-bericht. bron: ABP

pensioen-kortingen 03.January.2017

De pensioenen worden dit jaar niet verlaagd. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad wordt in de loop van januari berekend. Op 27 januari weten we de definitieve cijfers. Dan communiceren we ook over onze financiële situatie. We weten nu al zeker dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is.

Toekomst financiële situatie blijft onzeker ABP kan de pensioenen de komende jaren zeer waarschijnlijk niet verhogen. Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat economische verwachtingen een lage rente en lagere rendementen laten zien. We blijven ons inzetten om de financiële situatie verder te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Corien Wortmann-Kool Voorzitter bestuur ABP. bron: ABP

Nieuwsbrief Pensioenen DNB 20.December.2016
naar de Nieuwsbrief van de Nederlandse Bank. bron: DNB
Ophoging minimum loon, gevolgen voor sociale wetgeving 20.December.2016
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW
aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Naar rijksoverheid. bron: rijksoverheid
korting op pensioenen 12.December.2016
De kans op korting wordt minder, denkt men. Niet vanwege beleid, maar vanwege de markt. Lees B.Bestuur. bron: Binnenl.bestuur