verbinding OK
experimenteer ruimte Participatiewet 11.December.2017
Bij de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet heeft een gemeente een grote mate van vrijheid om beleid en uitvoering af te stemmen op de lokale omstandigheden. In deze context beschikt zij over een scala aan mogelijkheden om, binnen de kaders van de wet, te onderzoeken hoe zij de Participatiewet effectiever kan uitvoeren. Hiervoor is toestemming van SZW niet aan de orde. Deze ruimte en de daarbinnen gemaakte keuzen door de gemeente laten onverlet dat het op individuele personen toegesneden maatwerk uitgangspunt is, ook bij de ondersteuning van de bijstandsgerechtigden op weg naar de arbeidsmarkt.

Er zijn een paar gemeenten voor dit experiment aangewezen.
Dat is een hoopvolle ontwikkeling.

Overige gemeenten moeten zich houden aan de bestaande regelingen. Het volledige verhaal: Naar origineel bericht. bron: rijksoverheid

Rekenregels2018 07.December.2017
Rekenregels 1 januari 2018

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot Naar de rijksoverheid. bron: rijksoverheid

miumumloon 2018 02.November.2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.

naar de tabel. bron: rijk

bijstand 02.November.2017
De voorlopige verdeling 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004.

bijstandsbudgetten 2017 en 2018 . bron: rijk

minimumloon c.a. 30.May.2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets hieronder).

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

€ 1.565,40 per maand;
€ 361,25 per week;
€ 72,25 per dag.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimum�jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

In verband met de hierboven genoemde veranderingen zijn hieronder een viertal factsheets met belangrijke informatie voor werknemers en werkgevers gepubliceerd.
naar origineel bericht. bron: rijksoverheid

Armoede onder huurders 17.May.2017

Het College voor de Rechten van de Mens gaat in hun vandaag verschenen rapportage over armoede in Nederland uitgebreid in op de relatie tussen huisvesting en armoede. Ze noemen het tekort aan sociale huurwoningen en de hoog gestegen woonlasten voor sociale huurders als belangrijke oorzaken van armoede.

In het rapport spreekt het college van "grote problemen met betaalbaarheid van de woonkosten. Dit leidt onder andere tot steeds meer armoede en is ook een oorzaak van dakloosheid." Het gaat dan met name om de lage inkomens in de sociale huursector. . bron: College RM

NVOG-activiteten 2016 13.April.2017
NVOG activiteiten

BPPol is als lid-organisatie van de NVOG mede-acteur van een aantal activiteiten.
Deze NVOG activiteiten zijn dus heel vaak ook BPPol-activiteiten en BPPol-successen. De mislukkingen zijn helaas ook ons deel.

Het overzicht geeft een goed beeld wat er voor onze leden wordt gedaan!!!:
NVOG-activiteiten-2016 . bron: NVOG

koopkracht herberekening 30.January.2017
De NVOG liet hun eerdere opdracht naar de koopkrachtontwikkeling herberekenen. naar NVOG . bron: bron
aanpassing minimum loon... gevolgen 20.December.2016
Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW
aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Naar rijksoverheid. bron: rijksoverheid
schuldsanering - bestaansminimum 13.December.2016
Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. naar volledig bericht. bron: rijksoverheid